Welkom op de site van het Heilig Bloedsgilde Boxmeer

 

Stichting Vrienden van het Heilig Bloedsgilde

Teneinde de continuïteit van het Heilig Bloedsgilde te waarborgen werd op 22 juli 1994 de "Stichting Vrienden van het Heilig Bloedsgilde" tot leven geroepen. Deze stichting heeft ten doel: het behartigen van de belangen van het gilde op financieel, economisch en organisatorisch gebied en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. Zij tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het werven, beheren en conserveren van gildenattributen, gilde uniformen met toebehoren, gilde archieven en andere gilde zaken en deze in bruikleen te geven aan het gilde.

Eén van de bezittingen van het gilde is een kostbaar vaandel uit 1863 van de zogenaamde "Erewacht van het Heilig Sacrament en Heilig Bloed". Dit antieke vaandel toont aan één zijde St. Joris en de draak, aan de andere zijde een voorstelling van de kelk van het Heilig Bloed en het is voorzien van een fraai gesneden houten standaard. 

De eerste deken van het gilde, de heer Hendriks, wist enige jaren geleden dit vaandel veilig te stellen voor het gilde door te voorkomen dat het als attribuut voor een toneelvereniging in Amsterdam zou worden weggegeven en hierdoor voorgoed verloren zou zijn gegaan.

Sindsdien leidde het kostbare object een onopvallend bestaan. Voor de expositie van de Historische Vereniging Nepomuk in 2000, ter gelegenheid van 600 jaar Boxmeerse Vaart, werd het vaandel in bruikleen gegeven.

Tijdens deze expositie werd de slechte staat waarin het verkeerde opgemerkt door het bestuur van Nepomuk. De Stichting Vrienden van het Heilig Bloedsgilde werd hierop attent gemaakt en er werd besloten om het vaandel aan te bieden aan het restauratieatelier voor antiek textiel "De Tiendschuur", dat verbonden is aan het textielmuseum in Tilburg, om te komen tot een professionele inventarisatie van de werkzaamheden die nodig waren om het, uit zuiver zijde vervaardigde vaandel te restaureren en veilig te stellen voor de toekomst.

Nadat in 1839 de Broederschap van het H. Sacrament en H. Bloed door pastoor Strick werd ontbonden, vond in de tweede helft van de 19e eeuw, vermoedelijk in 1863, de oprichting plaats van de "Erewacht van het H. Sacrament en H. Bloed". Deze erewacht bestond uit Boxmeerse notabelen die zich inzetten om de verering van het Heilig Bloed, met name tijdens processies, mogelijk te maken. Zo maakten zij de aanschaf en het onderhoud van de processieartributen mogelijk. Zij zorgden onder meer voor de aanschaf van de kleine processielantaarns, in de volksmond "Pierezuukers" genoemd. Ook het H. Bloedsraam in de huidige H. Bloedskapel van de Petrusbasiliek werd door de Erewacht gefinancierd. De Erewacht had in de processiestoet een vaste plaats, te weten achter de monstrans waarin het Allerheiligste werd meegedragen. Hierin werd ook het vaandel meegedragen door de leden van de Erewacht of door de leden van het Heilig Bloedsgilde. Tot in de jaren '60 van de vorige eeuw is de Erewacht actief geweest en mocht mannen als Dr. Nuyens, Dr. Korte, Van Sasse van Ysselt, Schoth, Welp, Van de Maat, Huggers en notaris Goossens tot haar leden rekenen.

De restauratie van het eeuwenoude vaandel vond in 2002 plaats. De kosten werden betaald door Stichting Gemeenschapsservice Land van Cuijk en voor het grootste gedeelte uit een gift van oud-notaris Bongaerts, die de enveloppen tijdens zijn afscheidsreceptie in 2002 beschikbaar stelde.

Na afloop van de gilde mis als aanloop op het koningsschieten in de Petrusbasiliek op 27 april 2003, werd het historisch waardevolle vaandel officieel overgedragen aan het Heilig Bloedsgilde.