Welkom op de site van het Heilig Bloedsgilde Boxmeer

 

AVG Privacyverklaring

Heilig Bloedsgilde Privacyverklaring 2018-06-18

 

 Privacy verklaring

 

Heilig Bloedsgilde (Vereniging) en de Stichting Vrienden van het Heilig Bloedsgilde respecteren de privacy van alle (bijzondere) leden, donateurs, Vrienden en alle gebruikers van haar site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de verzending via mailing voor aankondiging van de Algemene Ledenvergaderingen, voor aankondiging (bijzondere) activiteiten via e-mail, Koningsschieten via e-mail, facturen voorcontributie inning via e-mail, Nieuwsbrieven via e-mail. Heilig Bloedsgilde en de Stichting Vrienden van het Heilig Bloedsgilde zullen uw persoonlijke gegevens in principe (behoudens uitzonderingen genoemd in onderstaande derde alinea) niet aan derden ter beschikking stellen.

 

Heilig Bloedsgilde en de Stichting Vrienden van het Heilig Bloedsgilde gebruiken de gegevens van haar leden en donateurs/Vrienden op de volgende wijze:

· Bij aanmelding als lid en/of donateur/vriend, hebben we uw naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer en betaalgegevens nodig om uw lidmaatschap en uw donateurschap te aanvaarden en in te voeren in ons ledenbestand respectievelijk donateur bestand.

· Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en de vereniging Heilig Bloedsgilde. Wanneer u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven via onze website dan wel via de Nieuwsbrief.

· Uw ID-nummer is verplicht om deel te nemen aan het Koningsschieten.

· Wij gebruiken uw mailadres voor Nieuwsbrieven, facturering contributie en aankondiging Algemene Ledenvergadering en normale correspondentie met u. Wanneer u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven via de Nieuwsbrief of kenbaar maken aan het adres van de secretaris van het Heilig Bloedsgilde en in voorkomende gevallen de Stichting Vrienden van het Heilig Bloedsgilde

· Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

· We zijn benieuwd naar de meningen van onze leden/donateurs.

 

Heilig Bloedsgilde en de Stichting Vrienden van het Heilig Bloedsgilde verkopen uw gegevens niet

Heilig Bloedsgilde en de Stichting Vrienden van het Heilig Bloedsgilde zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Wij delen uw adresgegevens uitsluitend indien noodzakelijk met de Stichting Vrienden van het Heilig Bloedsgilde vice versa. Onze bestuursleden, de bestuursleden van de Stichting en door ons ingeschakelde derden (met name de Federatie, Banken en Gemeente voor zover noodzakelijk) zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en er naar te handelen.

 

Toestemming

Eenieder die een aanmeldingsformulier voor het lidmaatschap invult dan wel gegevens verstrekt om als donateur in aanmerking te komen, geeft daarmee aan de verwerking van de verstrekte persoonsgegevens te aanvaarden.

 

Toegang tot de persoonsgegevens

De secretaris van de vereniging beheert de verkregen persoonsgegevens. De secretaris van de Stichting beheert de verkregen persoonsgegevens van de donateurs. Hij verstrekt de penningmeester de noodzakelijke persoonsgegevens om de contributie te kunnen incasseren dan wel bij het ontbreken van een machtiging tot incasso om de leden aan te schrijven met het verzoek de contributie dan wel aan de donateurs de donatie zelf over te maken. De webmaster van de vereniging ontvangt de noodzakelijke gegevens om de leden nieuwsbrieven toe te zenden. De overige bestuursleden ontvangen alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een hen specifiek opgedragen taak.

 

Persoonsgegevens beveiliging

Zowel de secretaris als penningmeester van de vereniging als de Stichting en de webmaster hebben een adequate virusscanner op de pc waar zij de persoonsgegevens bewaren. Indien de persoonsgegevens ook een externe schijf worden opgeslagen, is deze schijf alleen op de pc aangesloten indien dit noodzakelijk is.

 

Bewaartermijn verstrekte gegevens

Heilig Bloedsgilde en de Stichting Vrienden van het Heilig Bloedsgilde bewaren persoonsgegevens gedurende de duur van het lidmaatschap/donateurschap en na beëindiging van het lidmaatschap/donateurschap uiterlijk nog twee jaar. Na beëindiging van het lidmaatschap/donateurschap dan wel uiterlijk na de termijn van 2 jaar na deze beëindiging, draagt de respectieve secretaris er zorg voor dat alle persoonsgegevens worden vernietigd. Uw ID-nummer wordt na het Koningsschieten binnen een week vernietigd.

 

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Heilig Bloedsgilde gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek aan de website. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoek van de website bij het Heilig Bloedsgilde geen cookies ontvangt.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Ieder lid, donateur heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzending naar een ander instituut, dient gestuurd te worden naar secretaris@heiligbloedsgilde.nl Secretaris van Het Heilig Bloedsgilde en/of de Stichting Vrienden van het Heilig Bloedsgilde zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen twee weken, op het verzoek reageren.

 

Beveiliging

Heilig Bloedsgilde en de Stichting Vrienden van het Heilig Bloedsgildenemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De persoonsgegevens zijn altijd opgeslagen achter de beveiliging van een gebruikersnaam en een wachtwoord. De persoonsgegevens zijn alleen opgeslagen op computers/servers met beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen en te installeren. De opgeslagen persoonsgegevens zijn beveiligd met een periodieke back-up. Deze back-up wordt op een externe schijf opgeslagen, die alleen op de pc is aangesloten als dit noodzakelijk is. De website van Het Heilig Bloedsgilde maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat de persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

Feedback

Indien u nog vragen mocht hebben over de privacy verklaring van Heilig Bloedsgilde en de Stichting Vrienden van het Heilig Bloedsgilde, of zijn er aanwijzingen van misbruik dan kunt u contact met ons opnemen. Onze secretaris, zo nodig met hulp van onze webmaster, helpt u verder in het geval u informatie wilt hebben over het gebruik van uw gegevens of wanneer u deze wilt wijzigen dan wel definitief verwijderen. Deze privacy verklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht u toch nog aanleiding zien voor een aanvulling, dan zien wij die graag tegemoet op info@heiligbloedsgilde.nl of op secretarisheiligbloedsgilde@gmail.com

 

 

Vereniging Heilig Bloedsgilde

KvK nr. 40215891

Secretaris Tonny van Vonderen

Straat: Vleeshouwerstraat 3

Postcode Plaats: 5835 AP Beugen

Tel: 06-10886672

E-Mail: secretarisheiligbloedsgilde@gmail.com

 

Stichting Vrienden van het Heilig Bloedsgilde

KvK nr. 41085512

Secretaris Gerrit Roefs

Straat: Karel Doormanstraat 17

Postcode Plaats: 5831 LT Boxmeer

Tel: 0485 573 564

E-Mail: roefsgerrit@gmail.com

 

Heilig Bloedsgilde Privacyverklaring   2018-06-18